Regulamin

ZASADY OGÓLNE KLUBU:
1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku, zwanego dalej Klubem.
2. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00-23:00, w sobotę oraz niedzielę od 8:00-22:00.
3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia Klubu.
4. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
5. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.
6. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców/pełnoletnich opiekunów. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących osób pełnoletnich.
7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

 • szczegółowego zapoznania się z instrukcjami korzystania z dostępnego w Klubie sprzętu i infrastruktury lub uzyskania informacji na ten temat od pracowników Klubu przed przystąpieniem do korzystania z nich,
 • Zachowania należytej staranności przy posługiwaniu się dostępnym w Klubie sprzętem i innym wyposażeniem Klubu, w tym również odkładania używanego sprzętu na miejsce specjalnie do tego przeznaczone,
 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie Klubu, w tym powstrzymywania się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, jak również powstrzymywania się od zachowania, które może zostać odebrane przez inne osoby obecne na terenie klubu jako dyskryminujące bądź obraźliwe,
 • powstrzymywania się od zachowań, które w konsekwencji mogą narazić mienie Klubu bądź mienie innych osób przebywających na terenie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie,
 • zachowania higieny i czystości.

8. Na terenie Klubu zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu oraz wstępu do Klubu będąc pod ich wpływem,
 • handlu i akwizycji oraz świadczenia usług bez pisemnej zgody Klubu, albo (dotyczy usług trenerskich) przy spełnieniu wymagań pkt 8(1),
 • naklejania i pozostawienia reklam,
 • wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

8.1 Warunkiem możliwości świadczenia na terenie Klubu (we własnym imieniu i na własną rzecz) usług trenerskich, szkoleniowych lub podobnych, jest wyrażenie zgody w formie pisemnej na warunki świadczenia tych usług określone w dokumencie „Zasady świadczenia usług szkoleniowych na terenie Klubu Centrum Sportów Rakietowych”. W razie świadczenia usług z naruszeniem powyższych postanowień, osoba dopuszczająca się ich naruszenia może zostać przez Klub wyproszona z jego terenu oraz do odwołania Klub zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia na jej rzecz usług, w szczególności związanych z wynajmem jej kortów oraz dopuszczeniem jej na teren Klubu.
9. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50zł.
10. Klub Centrum Sportów Rakietowych nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w Klubie bez opieki oraz pozostawione w szafkach udostępnionych Klientowi na czas pobytu w Klubie. Rzeczy znalezione znajdują się w Recepcji klubu w sekcji „Rzeczy znalezione”
11. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w Klubie.
12. Po skorzystaniu z usługi, kluczyk do szafki w szatni należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka klient jest zobowiązany wpłacić 50 zł na rzecz Klubu.
13. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie. Jedynie klienci wykupujący szafkę, mogą zostawiać rzeczy w wynajętej miesięcznie szafce. Koszt dostępny w cenniku usług.
14. Z oferty Klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Zaleca się konsultacje z lekarzem specjalistą.
15. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do żądania bezzwłocznego opuszczenia Klubu oraz zakazu wstępu na teren Klubu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
16. W sprawach nieobjętych w regulaminie decyzje podejmuje Zarząd Właściciela Klubu – firmy TPOINT Sp. z o. o., ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000
17. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Zarządu TPOINT Sp. z o. o., ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000
18. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zmiany cenników.
19. Klub zastrzega sobie prawo do organizowania imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY REZERWACJI KORTÓW (korty do squasha, badmintona oraz stół do tenisa stołowego):
1. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: csrgdansk.pl/rezerwacje, poprzez aplikację mobilną, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
2. Kort uznaje się za zarezerwowany po otrzymaniu od klubu potwierdzenia rezerwacji.
3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, a także adres email, czyli utworzyć konto w naszym systemie rezerwacji.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
5. Korzystając z rezerwacji wyrażasz zgodę na przekazanie danych firmie Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (występującej w roli procesora) w celu dostarczenia usługi rezerwacji.
6. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się, a następnie stosowaniu zasad gry.
7. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
8. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha/badmintona lub stołu do tenisa stołowego w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany jeżeli tylko będzie to możliwe.

10. Gra w tenisa stołowego odbywa się na korcie do squasha lub badmintona. Lokalizacja stołu jest zależna od aktualnej dostępności kortów.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.
12. Reklamacje odnośnie rezerwacji można składać mailowo na adres hello@csrgdansk.pl Klub ma 14 dni na rozpatrzenie danej reklamacji.

 

ZASADY ODWOŁYWANIA REZERWACJI:
1. Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
2. Wszystkie usługi dostępne w CSR Gdańsk można odwoływać osobiście w recepcji, telefonicznie, przez stronę internetową lub w aplikacji.
3. Odwoływanie rezerwacji: (dotyczy: Squash, Badminton, Tenis Stołowy, Cross GYM, Sauna)

 • Gra / usługa opłacona:
  • na minimum 24 godziny przed terminem gry / usługi daje możliwość przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin.
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry / usługi wiąże się z poniesieniem kosztu rezerwacji (w tym opłaty za karty MultiSport/FitProfit), chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.
 • Gra / usługa nieopłacona:
  • na minimum 24 godziny przed terminem gry / usługi jest bezpłatne.
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry / usługi wiąże się koniecznością opłacenia rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KART MULTISPORT BENEFIT SYSTEM:
1. Usługa jest dostępna po uprzednim okazaniu karty MultiSport wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Szczegółowe zasady określa firma Benefit Systems SA oferująca karty MultiSport PLUS.SQUASH, BADMINTON I TENIS STOŁOWY

 • Każda karta upoważnia do korzystania z kortu w niższej cenie określonej w cenniku.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY FITPROFIT:
1. Usługa jest dostępna po uprzednim okazaniu karty FitProfit wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz wpisaniem się na listę osób korzystających z karty FitProfit. Szczegółowe zasady określa firma VanityStyle sp. z o.o. oferująca karty FitProfit. SQUASH, BADMINTON I TENIS STOŁOWY

 • Każda karta upoważnia do korzystania z kortu w niższej cenie określonej w cenniku.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zakładając konto w Centrum Sportów Rakietowych Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Centrum Sportów Rakietowych swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: TPOINT Sp. z o. o., ul. Piastowska 44/10; 80-332 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000

2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z korzystaniem z usług Klubu w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych.

5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie: Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (w celu obsługi rezerwacji)

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7. Dane osobowe Klienta są przechowywane od momentu realizacji pierwszej usługi. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie realizacji usługi jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi.

 

REGULAMIN STREFY SAUNY W CSR GDAŃSK
1. Strefa Sauny jest integralną częścią CSR Gdańsk zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1, zarządzanych przez TPOINT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1, w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego CSR Gdańsk oraz niniejszy regulamin.
2. Przed wejściem do Strefy Sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i regulaminem CSR Gdańsk.
3. Korzystanie ze Strefy Sauny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień ww. regulaminów w tym zasad rezerwacji i odwoływania rezerwacji.
4. Przy korzystaniu z Sauny należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu CSR Gdańsk, zasad użytkowania sauny, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników CSR Gdańsk.
5. Przebywanie w Strefie Sauny jest jednoznaczne z akceptacją możliwości przebywania w towarzystwie osób nagich lub niekompletnie ubranych.
6. Strefa Sauny dostępna jest dla osób powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem zamówienia „Sauny na wyłączność”.
7. Użytkownicy będą wpuszczani do Strefy Sauny nie później niż 60 minut przed zamknięciem.
8. Niezależnie od godziny wejścia, korzystający z Sauny jest zobowiązany opuścić Strefę co najmniej 15 minut przed godziną zamknięcia obowiązującą w danym dniu i udać się do szatni.
9. Strefa Sauny składa się z pomieszczenia sauny suche, wypoczywalni oraz natrysków.
10. Korzystający z Sauny ponoszą pełna odpowiedzialność za stan swojego zdrowia oraz deklarują pełną zdolność fizyczną do skorzystania z usług świadczonym przez CSR Gdańsk.
11. Przeciwwskazania do korzystania z pomieszczeń saunowych:

 • zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany,
 • schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych
 • choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne
 • ostre infekcje i stany astmatyczne
 • podwyższona temperatura ciała
 • kobiety w ciąży i w czasie menstruacji
 • stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających

12. Strefa Sauny jest strefą ciszy, korzystając z strefy zobowiązujemy się do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które zakłócają spokój innych korzystających.
13. Obsługą Sauny oraz regulacją urządzeń Strefy Saun mogą zajmować się jedynie pracownicy CSR Gdańsk.
14. Korzystających z Strefy Saun zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanych pomieszczeń i urządzeń.
15. Przed wejściem do Sauny należy:

 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię,
 • skorzystać z natrysku, myjąc dokładnie cale ciało i następnie wytrzeć do sucha.

16. Korzystanie z Sauny odbywa się nago bądź w przeznaczonym do tego stroju saunowym (ręcznik o minimalnych wymiarach 140×70 cm, pareo, prześcieradło) spełniającym wymogi higieniczne, bez wstawek plastikowych czy metalowych.
17. Klient zobowiązany jest do posiadania dwóch dużych ręczników na strefie saun, aby swobodnie korzystać z wszystkich pomieszczeń saunownych i wypoczynkowych.
18. Rezerwacje leżaków są niedozwolone. Ze względów higienicznych wypoczynek na kanapach i leżakach możliwy jest tylko na rozłożonym ręcznik, który ma znajdować się pod całym ciałem.
19. Za zniszczenie lub zgubienie dużego ręcznika pobierana jest opłata w wysokości 60 zł, a w przypadku małego ręcznika 20 zł.
20. Korzystanie z wiadra z zimną wodą oraz natrysków odbywa się nago.
21. Korzystanie z pozostałych pomieszczeń niewymienionych w pkt 16 i 20 odbywa się wyłącznie w stroju saunowym.
22. Podczas siedzenia lub leżenia w Saunie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało tak, aby żadna część ciała nie dotykała drewna (również stopy).
23. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji podczas korzystania z Sauny.
24. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów np. ręczników, pareo, prześcieradeł kąpielowych w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
25. W Strefie zabrania się:

 • chodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż kąpielowe
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu czy też dźwięku
 • rezerwacji leżaków na strefie relaksu poprzez zostawianie np. ręcznika
 • biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów
 • wnoszenia alkoholu, napojów alkoholowych czy tez innych środków odurzających
 • niszczenia i uszkadzania urządzeń saunarium
 • nieobyczajnych zachowań zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite
 • poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej bez okrycia
 • korzystania po wyjściu z sauny lub łaźni z kolejnych urządzeń i stref (również bani) bez wcześniejszego umycia ciała pod prysznicem

26. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać dyskomfort pozostałych korzystających z sauny. Pracownik CSR Gdańsk ma prawo wyprosić osoby, które swoim zachowaniem nie stosują się do regulaminu.
27. Korzystający naruszający regulamin mogą zostać usunięci z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrotu poniesionych kosztów pobytu.