REGULAMIN KLUBU CENTRUM SPORTÓW RAKIETOWYCH W GDAŃSKU

Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Klubu Centrum Sportów Rakietowych zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.

 

ZASADY OGÓLNE KLUBU:
1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku, zwanego dalej Klubem.
2. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00-23:00, w sobotę oraz niedzielę od 8:00-22:00.
3. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia Klubu.
4. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
5. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.
6. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców/pełnoletnich opiekunów. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących osób pełnoletnich.
7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

 • szczegółowego zapoznania się z instrukcjami korzystania z dostępnego w Klubie sprzętu i infrastruktury lub uzyskania informacji na ten temat od pracowników Klubu przed przystąpieniem do korzystania z nich,
 • Zachowania należytej staranności przy posługiwaniu się dostępnym w Klubie sprzętem i innym wyposażeniem Klubu, w tym również odkładania używanego sprzętu na miejsce specjalnie do tego przeznaczone,
 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie Klubu, w tym powstrzymywania się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, jak również powstrzymywania się od zachowania, które może zostać odebrane przez inne osoby obecne na terenie klubu jako dyskryminujące bądź obraźliwe,
 • powstrzymywania się od zachowań, które w konsekwencji mogą narazić mienie Klubu bądź mienie innych osób przebywających na terenie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie,
 • zachowania higieny i czystości.

8. Na terenie Klubu zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu oraz wstępu do Klubu będąc pod ich wpływem,
 • handlu i akwizycji oraz świadczenia usług bez pisemnej zgody Klubu, albo (dotyczy usług trenerskich) przy spełnieniu wymagań pkt 8(1),
 • naklejania i pozostawienia reklam,
 • wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

8.1 Warunkiem możliwości świadczenia na terenie Klubu (we własnym imieniu i na własną rzecz) usług trenerskich, szkoleniowych lub podobnych, jest wyrażenie zgody w formie pisemnej na warunki świadczenia tych usług określone w dokumencie „Zasady świadczenia usług szkoleniowych na terenie Klubu Centrum Sportów Rakietowych”. W razie świadczenia usług z naruszeniem powyższych postanowień, osoba dopuszczająca się ich naruszenia może zostać przez Klub wyproszona z jego terenu oraz do odwołania Klub zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia na jej rzecz usług, w szczególności związanych z wynajmem jej kortów oraz dopuszczeniem jej na teren Klubu.
9. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50zł.
10. Klub Centrum Sportów Rakietowych nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w Klubie bez opieki oraz pozostawione w szafkach udostępnionych Klientowi na czas pobytu w Klubie. Rzeczy znalezione znajdują się w Recepcji klubu w sekcji „Rzeczy znalezione”
11. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w Klubie.
12. Po skorzystaniu z usługi, kluczyk do szafki w szatni należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka klient jest zobowiązany wpłacić 50 zł na rzecz Klubu.
13. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie. Jedynie klienci wykupujący szafkę, mogą zostawiać rzeczy w wynajętej miesięcznie szafce. Koszt dostępny w cenniku usług.
14. Z oferty Klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Zaleca się konsultacje z lekarzem specjalistą.
15. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do żądania bezzwłocznego opuszczenia Klubu oraz zakazu wstępu na teren Klubu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
16. W sprawach nieobjętych w regulaminie decyzje podejmuje Zarząd Właściciela Klubu – firmy TPOINT Sp. z o. o., ul. Piastowska 44/10; 80-332 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000

17. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Zarządu TPOINT Sp. z o. o., ul. Piastowska 44/10; 80-332 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000
18. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zmiany cenników.
19. Klub zastrzega sobie prawo do organizowania imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY REZERWACJI KORTÓW (korty do squasha, badmintona oraz stół do tenisa stołowego):
1. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: csrgdansk.pl/rezerwacje, poprzez aplikację mobilną, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
2. Kort uznaje się za zarezerwowany po otrzymaniu od klubu potwierdzenia rezerwacji.
3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, a także adres email, czyli utworzyć konto w naszym systemie rezerwacji.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
5. Korzystając z rezerwacji wyrażasz zgodę na przekazanie danych firmie Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (występującej w roli procesora) w celu dostarczenia usługi rezerwacji.
6. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się, a następnie stosowaniu zasad gry.
7. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
8. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha/badmintona lub stołu do tenisa stołowego w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany jeżeli tylko będzie to możliwe.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.
11. Reklamacje odnośnie rezerwacji można składać mailowo na adres hello@csrgdansk.pl Klub ma 14 dni na rozpatrzenie danej reklamacji.
 
ZASADY ODWOŁYWANIA REZERWACJI:
1. Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
2. Korty można odwoływać osobiście w recepcji, telefonicznie, przez stronę internetową lub w aplikacji.
3. Odwoływanie rezerwacji:

 • Gra opłacona:
  • na minimum 24 godziny przed terminem gry daje możliwość przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin.
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry wiąże się z poniesieniem kosztu rezerwacji (w tym opłaty za karty MultiSport/FitProfit), chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.
 • Gra nieopłacona:
  • na minimum 24 godziny przed terminem gry jest bezpłatne.
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry wiąże się koniecznością opłacenia rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.

 
ZASADY KORZYSTANIA Z KART MULTISPORT BENEFIT SYSTEM:
1. Usługa jest dostępna po uprzednim okazaniu karty MultiSport wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Szczegółowe zasady określa firma Benefit Systems SA oferująca karty MultiSport PLUS.SQUASH, BADMINTON I TENIS STOŁOWY

 • Każda karta upoważnia do korzystania z kortu w niższej cenie określonej w cenniku.

 
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY FITPROFIT:
1. Usługa jest dostępna po uprzednim okazaniu karty FitProfit wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz wpisaniem się na listę osób korzystających z karty FitProfit. Szczegółowe zasady określa firma VanityStyle sp. z o.o. oferująca karty FitProfit. SQUASH, BADMINTON I TENIS STOŁOWY

 • Każda karta upoważnia do korzystania z kortu w niższej cenie określonej w cenniku.

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zakładając konto w Centrum Sportów Rakietowych Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Centrum Sportów Rakietowych swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: TPOINT Sp. z o. o., ul. Piastowska 44/10; 80-332 Gdańsk, NIP 584 280 24 58, REGON 38840301300000

2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z korzystaniem z usług Klubu w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z korzystaniem z usług, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych.

5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie: Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (w celu obsługi rezerwacji)

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7. Dane osobowe Klienta są przechowywane od momentu realizacji pierwszej usługi. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie realizacji usługi jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi.