Regulamin Centrum Sportów Rakietowych

Aktualizacja z dn. 16.05.2020

 

Nowy regulamin wymaga dyscypliny od nas wszystkich, Kochani, bądźmy odpowiedzialni:
 1. Rezerwacje będziemy przyjmować wyłącznie online, system rezerwacji jest na to przygotowany, wejdź na www.csrgdansk.pl i dokonaj rezerwacji. Możesz zarezerwować więcej niż jedną godzinę na korcie, maksymalnie pięć i wówczas cena zmienia się dla Ciebie.
 2. Rezerwacji dokonujesz na konkretny kort (1,2,3,4). Do klubu na jeden kort będą mogły wejść 2 osoby, co 15 minut i tak też ustawiony jest system rezerwacji.
 3. Płatności wyłącznie online.
 4. Karty zniżkowe MS,FP,OK – każdorazowo wpisujesz nr katy w system, podczas rezerwacji  – karty uznawane są bez zmian. Jedna karta -15 zł, dwie karty – 30 zł.
 5. W klubie jednocześnie mogą przebywać po dwie osoby na jeden kort (max. 8 osób łącznie w klubie + Obsługa). Strefa chillout zostaje wyłączona do odwołania.
 6. Przyjdź ubrany w strój sportowy. Buty z białą podeszwą na zmianę są absolutnie obowiązkowe.
 7. Klub otwiera Obsługa, poczekaj cierpliwie przed wejściem.
 8. Obsługa wpuści Cię do klubu nie wcześniej niż 10 minut przed opłaconą rezerwacją.
 9. Obowiązkowe są maseczki każdorazowo podczas wejścia i wyjścia z klubu.
 10. Przed wejściem do klubu obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk
 11. Obligatoryjnie obsługa będzie mierzyła temperaturę każdemu, przed wejściem do klubu oraz prowadziła pomiar u siebie (2 razy dziennie)
 12. Zacznij od odbicia karty zniżkowej wskazanej podczas rezerwacji, pamiętaj, że jest to dla nas forma płatności, którą należy uregulować.  Obsługa wskaże miejsce.
 13. W klubie wyznaczone są taśmami drogi komunikacji. Wystarczy, że zastosujesz się do oznakowań i wskazań Obsługi.
 14. Szatnie z prysznicami są wyłączone z użytkowania. Przygotuj się na to.
 15. Wstrzymujemy możliwość wypożyczania sprzętu i ręczników do odwołania, zatem rezerwując czas na korcie zabierz:
  1. własną rakietę
  2. własną piłkę
  3. własny ręcznik ważne!
 16. Nową piłkę, rakietę, ręcznik, koszulkę  możesz kupić w naszym sklepie przy rezerwacji i odebrać po przyjściu.
  1. Wodę w butelce jednorazowej będziesz mógł zakupić u Obsługi.
  2. Możesz zabrać również swoją.
 17. Przed wejściem na korty zmień buty, zdezynfekuj ponownie ręce, możesz zdezynfekować również rączkę rakiety i piłkę. Płyn będzie umieszczony na stolikach przy każdym korcie.
 18. W czasie rezerwacji przebywasz w swojej strefie sport (oznakowane 1-4). Kiedy piłka wyleci poza kort poinformuj obsługę.
 19. Nie wycieraj rąk, twarzy w ściany oraz szyby pola squashowego. Dbaj o bezpieczeństwo innych. Wycieraj ręce twarz w ręcznik. Teraz to wyjątkowo ważne.
 20. Zwolnij kort punktualnie, aby kolejne osoby mogły rozpocząć w czas. Obsługa na dezynfekcję kortu ma 15 min. Uszanuj to.
 21. Każdy kort po grze będzie zdezynfekowany, na ile to jest  możliwe (stąd przesunięcia czasowe w rezerwacjach). Szczególną uwagę zwracać będziemy na klamki, ściany szklane kortu, strefę wypoczynku przy kortach. Toaleta będzie  dezynfekowana co godzinę.
 22. Opuść klub najpóźniej 10 minut po zakończonej grze, w maseczce,  aby punktualnie mogły wejść do klubu kolejne osoby.
Nie narażaj innych osób grających. Uszanuj zmieniony system pracy Obsługi klubu. Dbajmy o siebie nawzajem!

 

 

 

1. Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Sportów Rakietowych przy ul. Kazimierza Górskiego 1 na terenie AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.

 

2. Opis stref w centrum sportów rakietowych

 1. Strefa Sport: 4 korty do squasha, sprzęt sportowy, wnęki z siedziskami, trybuna – wstęp tylko dla osób z rezerwacja kortów.
 2. Strefa Chillout: podzielona na mniejsze:
  1. Strefa dla dzieci: Dzieci przebywać mogą na terenie CSR tylko pod opieką osoby dorosłej. Dzieci korzystają z atrakcji strefy bez ograniczeń.
  2. Strefa gier: konsole, piłkarzyki, gry planszowe
  3. Strefa café: Strefa dla Klientów CSR w której mogą dokonać zakupu napojów oraz żywności.
 3. Klientem CSR jest każdy, kto korzysta ze Strefy Gier, Sport lub Café.

3. Zasady korzystania z obiektu CSR

 1. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00 (soboty, niedziele i święta od 7:00 do 23:00) Zabrania się przebywania na terenie CSR poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z obiektu, zamknięcia go w całości lub części.
 3. Każda osoba korzystająca z CSR jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 4. Na terenie CSR znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
 5. Każdy korzystający z CSR przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 6. Korzystanie z CSR może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji CSR i uzgodnić warunki korzystania z obiektu. Korzystanie z obiektu w grupie zorganizowanej reguluje Regulamin dla grup zorganizowanych oraz zapisy umowy.
 7. Dzieci i młodzież do lat 18 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać w CSR jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 8. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.
 9. Karnet upoważnia do wielokrotnego wstępu w okresie, na który został wydany. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania z obiektu.
 10. Wstęp na teren CSR oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 11. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do CSR ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
 12. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania z CSR.
 13. Korzystanie z CSR odbywa się według grafiku, dostępnego w Recepcji lub na stronie https://csrgdansk.pl/
 14. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
 15. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są zgłoszenie się w recepcji.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 17. Do obiektu można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem wejście, wyjście.
 18. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.).
 19. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni.
 20. Przed wyjściem z szatni na obiekt CSR należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Każdy korzystający z hali ma obowiązek przebywania we właściwym sektorze, określonym przy zakupie żywności, napojów, karnetu lub zapisami w umowie.
 22. Sprzęt sportowy, po zajęciach należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 23. Korzystający z CSR i jego urządzeń zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
  1. przebywających, a w szczególności:
  2. przebierania się poza szatnią,
  3. wchodzenia i wychodzenia z obiektu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  4. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
  5. palenia tytoniu, e-papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania używek odurzających
  6. żucia gumy, spożywania napojów i jedzenia na terenie strefy SPORT,
  7. niszczenia urządzeń i sprzętu CSR,
  8. zaśmiecania i brudzenia terenu CSR,
  9. wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  10. używania otwartego ognia,
  11. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z
  12. obiektu CSR,
  13. wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego
  14. przebywania widzów poza obrębem trybun,
  15. korzystania ze sprzętu sportowego oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu CSR,
  16. korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia obiektu CSR niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  17. przechodzenia do stref obiektu nie objętych umową lub wykupionym karnetem.
 24. Szatnie i WC oznakowane CSR Gdańsk są przeznaczone wyłącznie dla Klientów Strefy SPORT.
 25. Klienci strefy CHILLOUT korzystają z WC na terenie uczelni AWFiS (najbliższe przy sali I).
 26. Klientem strefy CHILLOUT jest osoba dokonująca dowolnego zakupu w strefie sportowej, gastronomicznej, gier oraz każdy klient strefy SPORT.
 27. Klientem strefy SPORT, jest każda osoba dokonująca zakupu w tejże strefie: wynajem powierzchni sportowej : squash
 28. Na terenie CSR nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do Punktu medycznego. Lub zadzwonić pod numer alarmowy 112, policję -997, straż pożarną – 998 i pogotowie ratunkowe – 999 Osoba, której udzielono pomocy przedlekarskiej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.
 29. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa lub personelu CSR.
 30. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu CSR ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 31. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel CSR wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 32. Wszelka działalność zarobkowa na terenie obiektu CSR możliwa jest wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
 33. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom personelu.
 34. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
 35. Osoby przebywające na terenie CSR i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 36. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo CSR.
 37. Zarządca CSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 38. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa CSR.
 39. Korzystanie z usług CSR Gdańsk wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych w materiałach marketingowych i sprzedażowych CSR Gdańsk.

Polityka Prywatności

Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku ― informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportów Rakietowych (CSR) z siedzibą w Gdańsku. Dane adresowe: 80-336 Gdańsk,
  Kazimierza Górskiego 1, (AWFiS) , tel.: +48 797 939 957, csrgdansk.pl, e-mail: hello@csrgdansk.pl,
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d ,e, f lub art. 9 ust. 1 lit. a ,b ,c ,d ,h, i, j ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: rezerwacji kortów, udziału w lidze, turniejach, szkółkach czy też do zamawiania innych usług oferowanych przez CSR.
 3. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie konieczne jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez CSR Gdańsk pańskich danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres (czas nieokreślony)
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem usługi/brakiem realizacji usługi/niewywiązaniem się z umowy
 7. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail …………………….
 8. Klientom CSR Gdańsk przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych